top of page

Политика конфиденциальности

מאחר וקופת Ose Haim (להלן: "מפעילת האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן: "האתרים"), החליטה מפעילת האתר לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות הינה להסביר את נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים הללו או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים ע"י המשתמשים.

השימוש באתר זה ובשרותים ובתכנים שבו, מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באתר, כפי שיהיו מפעם לפעם.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע על המשתמש בהם. חלק מהמידע מזהה אאת המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימש אותך (שם הכרטיס וארבע הספרות האחרונות שלו) וכדומה. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים או שירותים באותם אתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, מפעילת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

במסירת פרטים של צד שלישי על ידך, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי, למסירת פרטיו למפעילת האתר והשימוש בהם לצורך זה על ידך.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 1. לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתרים.

 2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

 3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

 5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 6. כדי לשלוח אליך, מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצרים ושירותים ע"י מפעילת האתר, לרבות מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מובהר בזאת כי הסכמתך למדיניות פרטיות זו כמוה כהסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982. אתה יכול תמיד לבטל את הסכמתך בפניה למפעילת האתר info@osehaim.co.il לצורך ביטול ההרשאה.

חלק מהמידע המידע ישמש את מפעילת האתר כמידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

מפעילת האתר מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך. אתה תוכל תמיד לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל דואר אלקטרוני ממפעילת האתר, בפניה למפעילת האתר info@osehaim.co.il לצורך ביטול ההרשאה.

מפעילת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. אם תרכוש באתר מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם מסירת המוצר שנרכש ו/או השלמת תהליך הרכישה.

 2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעילת האתר שתחייב חשיפת פרטיך.

 3. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק.

 4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 5. אם מפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר מפעילת האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

חלק מהפעולות באתר מצריכות שימוש ב-Cookies. במקרה כזה תתבקש להתיר פעילות Cookies לצורך אותן פעולות.

פרסומות של צדדים שלישיים

מפעילת האתר מתירה לחברות אחרות לפרסם פרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר

אבטחת מידע

מפעילת האתר מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. הפניה תהיה באמצעות לחיצה על הקישור info@osehaim.co.il.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הפניה תהיה באמצעות לחיצה על הקישור info@osehaim.co.il.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים. אם אינך מוכן לתנאים החדשים, עליך להפסיק לעשות שימוש באתר באופן מידי. המשך השימוש לאחר שינוי מדיניות הפרטיות, יראו בה הסכמתך למדיניות הפרטיות החדשה.

כללי

מסמך מדיניות פרטיות זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד והוא מתיחס כמובן לגברים ונשים כאחד.

bottom of page