top of page

Правила использования

חלק א' - כללי:

 אתר האינטרנט של קופת Ose Haim מופעל על ידי עסק מורשה סבידלר איליה (להלן-החברה) מספר ת.ז: 346984115.

כתובת החברה : ראשון לציון 13, נתניה.

האתר מספק מידע אודות אירועי תרבות ובידור בארץ. באמצעות האתר ניתן לבצע רכישת כרטיסים לאירועי תרבות אשר נמצאים בבעלותם של מפיקים שונים (להלן-האמרגנים).

החברה ממנה הנך מבצע/ת רכישה הינה משרד כרטיסים .

כל תיאורי האירועים ו\או זמנים ו\או מקומות ישיבה ו\או מקום האירוע ו\או מחירי כרטיסים ו\או אופן קבלת כרטיסים, ו\או מפות סידור ישיבה באולמות המופעים ו\או מידע אודות חניוני רכבים בקרבת מקום התרחשותו של האירוע ו\או הודעות על ביטול/שינוי באירועי התרבות ו\או מידע רלוונטי אחר מסופק על ידי האמרגן ומפורסם באחריות הארמגנים בלבד.

המזמין דרך האתר מאשר ומצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית למילוי מחויבותיהם של האמרגנים וכי באמצעות הרכישה באתר הלקוח\ המזמין מסכים כי לחברה לא תהא אחריות ישירה או עקיפה כלפיו.

ידוע למזמין כי כל הפניות לחברה בנושאים הקשורים לאמרגנים ו\או סוג האירוע ו\או איכות האירועים ו\או שהות באולמות מופעים ו\או כניסה אל אולמות מופעים ו\או איכות המושבים ו\או סידור המושבים באולם לא נבדקות על ידי החברה ואלו מועברות ישירות אל אמרגני האירועים והתשובה אשר מועברת אל המזמין הינה התשובה אשר התקבלה מהמארגנים.

ידוע למזמין כי החלפת כיסאות בהזמנה שכבר שולמה כרוכה בביטול הזמנה ובביצוע הזמנה חדשה .

ידוע למזמין שהנהלת האתר קופת Ose Haim משאירה לעצמה זכות לבטל הזמנות שלא שולמו על ידי המזמין במערכת תוך הזמן שהוקצב לכך.

 

חלק ב' - ביטולי הזמנות:

המזמין רשאי לבטל את הזמנתו לאירוע תרבות אליו הוא ביצע רכישה לא יאוחר מ-8 ימים שקודמים ליום האירוע. לדוגמה: במידה והאירוע מתרחש בתאריך 9 לינואר, התאריך אחרון לביטול הוא -1 לינואר.

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרד הכרטיסים ממנו נרכשו הכרטיסים, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה 14 ימים , שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

לצורך ביטול רכישה שנעשתה באתר של החברה על המזמין לכתוב במייל:

info@osehaim.co.il; לספק לנציג את מספר ההזמנה ולבקש לבטלה;

באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר. בטופס יש לציין את שמכם, מספר טלפון לבירורים, כתובת דוא"ל לשליחת הודעת ביטול. בגוף ההודעה יש לציין את מספר ההזמנה ובקשה לביטול;

במקרה של ביטול הזמנה על ידי המזמין כרטיס האשראי של המזמין יזוכה בסכום ההזמנה המקורי בקיזוז 5% או הסכום המינימלי הקבוע בחוק לפי הנמוך מבין השניים.

זיכוי כרטיס האשראי של המזמין מתבצע בהתאם למדיניות של חברת האשראי באמצעות כרטיס האשראי בו ביצע המזמין את ההזמנה במערכת Ose Haim. יודגש, לא ניתן לבצע החזר לכרטיס שלא באמצעותו בוצעה ההזמנה.

 

חלק ג' - ביטולי מופעים:

במקרה של קבלת הודעה על ביטול אירוע תרבות מאת האמרגן , תודיע החברה למזמין על כך באמצעות הדרכים הבאות:

מייל לכתובת דוא"ל שהוזן בעת הזמנה ו\או SMS למספר טלפון שהוזן על ידי המזמין בעת ביצוע הזמנה.

יצור קשר על הלקוח באמצעות טלפון המצוין בתוך ההזמנה.

באחריותו המזמין לעקוב ווודא את נכונות הפרטים שהוזנו על ידו בהזמנה ולתקן אותם במידת הצורך באמצעות יצירת קשר עם משרדי החברה באחת הדרכים הבאות אשר מצוינות בסעיף 2 לחלק ב'.

החברה תזכה את המזמין בעלות ההזמנה ככל והמופע בוטל על ידי האמרגן. החברה לא תהא אחראית באופן ישיר או עקיף ככל ובוטל המופע על ידי האמרגן מכל סיבה שהיא ואחריותה היחידה הינה להשיב למזמין את עלות ההזמנה.

 

חלק ד' - תפוצת דוא"ל:

החברה תשמור את פרטי המזמין ואת כתובת דוא"ל שלו ותשלח אליו הודעות בנוגע להזמנותיו.

כמו כן, ככל והמזמין יאשר קבלת תפוצת דוא"ל על אירועי תרבות חדשים.

שימו לב! בכל עת תוכלו לבטל את שליחת ההודעות באחת מהתפוצות באמצעות לחיצה על הסרת המייל מרשימת תפוצה.

bottom of page